Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Professionals › Consultatie ANW

Consultatiemogelijkheid voor huisartsen over kwetsbare ouderen met complexe problematiek tijdens ANW-uren

Er wonen steeds meer kwetsbare ouderen met complexe zorgvraag, multimorbiditeit en polyfarmacie zelfstandig. Dit leidt ertoe dat er vaker sprake is van delier, gedragsproblemen bij dementie, angst, depressie, crisissituaties door overbelaste of wegvallende mantelzorg, ethische dilemma's en palliatieve zorgvragen. De dienstdoende huisarts op de huisartsenpost kon tot nu toe overleggen met diverse orgaanspecialisten. Er volgt dan bijv. beoordeling op de SEH of ziekenhuisopname met risico op functionele achteruitgang. Huisartsen hebben voor deze doelgroep ook behoefte
aan een laagdrempelige generalistische of specialistische geriatrische consultatiemogelijkheid. Ziekenhuisopname is niet altijd geïndiceerd of gewenst. Tijdens ANW-uren is het echter niet altijd duidelijk hoe een crisisopname buiten
het ziekenhuis geregeld kan worden.

Er is een mogelijkheid voor huisartsen die tijdens ANW-uren vragen hebben over kwetsbare oudere patiënten met complexe problematiek telefonisch de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde van Azora consulteren. Dit kan leiden tot (medische) advisering of een afspraak voor nadere medische of functionele diagnostiek tijdens kantooruren. In principe wordt tijdens ANW-uren géén consult bij de patiënt thuis gedaan. De specialist ouderengeneeskunde heeft ook kennis van de verschillende opname mogelijkheden tijdens crisissituaties en kent de procedures hieromtrent. Als de problematiek hiertoe aanleiding geeft overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de dienstdoend klinisch geriater van het Slingeland Ziekenhuis.

Hiertoe zijn afspraken gemaakt met het bestuur van de huisartsenpost. De procedure en toelichting is omschreven in een folder om deze nieuwe mogelijkheid bekend te maken aan alle huisartsen in de regio en de huisartsenpost. De
consultatievragen zullen worden bijgehouden om vast te stellen hoeveel vragen er zijn, welke categorieën het betreft en wat de vervolgacties zijn. Na een jaar wordt het project door huisartsenpost en Roland van Baalen, specialist ouderengeneeskunde, geëvalueerd. Inzet van de specialist ouderengeneeskunde voor patiënten buiten het verpleeghuis wordt betaald uit de productieafspraken extramurale AWBZ-behandeling die Azora heeft gemaakt met het zorgkantoor.

De dienstdoende specialist ouderengeneeskunde van Azora is bereikbaar via de receptie van verpleeghuis Antonia, telefoonnummer 0315-388111. De specialist ouderengeneeskunde overlegt vervolgens zo nodig telefonisch met de dienstdoende klinisch geriater van het Slingeland Ziekenhuis.Terug