Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Informatie Kennisnetwerk › Wat doet het kennisnetwerk?

Netwerkpartners


Lees meer »

Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek

Het Kennisnetwerk signaleert vroegtijdig knel- en verbeterpunten in de zorg voor en welzijn van kwetsbare ouderen. Het helpt bij het ontwikkelen en het vinden van oplossingen voor deze knel- en verbeterpunten met behulp van de beschikbare kennis. Het Kennisnetwerk vindt het belangrijk om landelijk en regionaal beschikbare kennis te verspreiden binnen de regio. Door voorlichting en deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast vindt het Kennisnetwerk het erg belangrijk om regionaal leren en afstemming te faciliteren. Door kennis te delen wordt in de samenwerking gebruik gemaakt van elkaars krachten!
Lees meer »

Visie en doelstelling

Visie
De visie van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen is dat kwetsbare ouderen in de West-Achterhoek zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen:

- Met behoud van eigen regie
- Met zoveel mogelijk kwaliteit van leven
- In de eigen vertrouwde omgeving
- Met sociale participatie

Doelstelling
Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek heeft vier doelen geformuleerd waarmee zij haar missie verder concretiseert. Deze doelen zijn:

Signaleren van knel- en verbeterpunten
Het netwerk heeft door haar regionale spreiding en overzicht een goed inzicht in knelpunten en mogelijke verbeterpunten. Door de regionale functie kan het netwerk deze knel- en verbeterpunten vroegtijdig signaleren.

Ontwikkelen en implementeren van oplossingen
Het netwerk helpt bij het ontwikkelen en implementeren van oplossingen, op basis van gesignaleerde knel- en verbeterpunten met behulp van de beschikbare kennis. Dit kan middels voorlichting, advisering en innovatieve projecten.

Regionaal verspreiden van kennis
Het netwerk vindt het belangrijk om de landelijk en regionaal beschikbare kennis te verspreiden binnen de regio. Bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering en scholing van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. De komende tijd zal er speciale aandacht zijn voor adviseren van gemeenten bij de lokale invulling van de regierol en de dienstverlening aan kwetsbare ouderen.

Regionaal leren en afstemmen
Daarnaast wil het netwerk regionaal leren en afstemmen faciliteren; een regionale leeromgeving, waarin partijen (formeel, informeel en ouderen zelf) actief van elkaar kunnen leren. Binnen professionele organisaties is veel kennis die niet altijd maximaal gebruikt wordt. Hierbij vindt ook het verbeteren van inhoudelijke afstemming plaats, ontwikkelen van gezamenlijk beleid op basis van landelijke standaarden en het structureel verbeteren van de onderlinge communicatie tussen professionals en vrijwilligers.

Kortom: door kennis te delen wordt in de samenwerking gebruik gemaakt van elkaars krachten. Dit is een belangrijke meerwaarde van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen.