Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Sociale kaart › Activiteiten en uitjes › Buurtsportcoaches Gemeente Doetinchem

Buurtsportcoaches Gemeente Doetinchem

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en bewegingsaanbod, investeert het ministerie van VWS in het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt'. Hiervoor gaan buurtsportcoaches aan de slag. Zij ontwikkelen voldoende sport- en beweegaanbod in de buurt/wijk voor alle gewenste doelgroepen, inclusief ouderen. Ook vervullen zij een belangrijke rol in het versterken van sportverenigingen. De buurtsportcoach is bij één werkgever in dienst maar werkt zichtbaar voor meerdere sectoren (buurt, welzijn, onderwijs, zorg/gezondheid en sport). De samenhang tussen de sectoren wordt door het inzetten van buurtsportcoaches versterkt en activiteiten worden beter op elkaar afgestemd. 

De gemeente Doetinchem heeft een intentieverklaring ondertekend en spreekt daarmee het voornemen uit om in principe 11,6 fte buurtsportcoaches aan te stellen. Een kwartiermaker begeleidt dit proces. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met partners in de domeinen onderwijs, opvang, welzijn, zorg, gezondheid, buurt en sport.
Hieruit ontstaat een eerste beeld voor welke doelgroepen en activiteiten buurtsportcoaches in Doetinchem ingezet kunnen worden. Dit wordt op donderdag 21 februari 2013 besproken met alle betrokken partners. Zij kunnen dan reageren op het conceptplan en hun wensen en ideeën nader concretiseren.

Voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen met dementie, mensen die te maken hebben met klachten zoals long- en hartaandoeningen, diabetes, ernstig overgewicht etc. wordt gedacht aan specifieke beweegprogramma's. De
buurtsportcoaches zijn dan de uitvoerders van deze programma's en zij schakelen experts in vanuit verschillende disciplines.
Het is de bedoeling om gefaseerd te starten met de inzet van buurtsportcoaches en per 1 september 2013 alle functies ingevuld te hebben. Nadere informatie over de voortgang van het traject krijgt u ook via deze website.Terug